Tasques bàsiques de l'Arbre d'Enriquiment Local


PERQUÈ L'ECOSISTEMA ES PUGUI ANAR AUTOREGULANT AL LLARC DEL TEMPS: (són les relacionades amb cadascuna de les arrels de l'AEL - Arbre d'Enriquiment Local)
* arrel 1: GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (tasca de l'Equip tècnic)

- que les eines informàtiques funcionin correctament
- fer la formació adequada als nous socis/es

* arrel 2: GESTIÓ DE LA PRESA DE DECISIONS (Junta coordinadora (Comissió permanent) i Comissions)
- vetllar perquè els procediments siguin els correctes i que tot quedi ben integrat i escrit per la història de l'ecosistema.
- Assemblees
- Junta coordinadora (Comissió permanent)
- Grups de treball bàsics i Comissions
- Llibre d'Actes

* arrel 3: GESTIÓ DELS SOCIS/ES (des de l'OCL-Oficina de Canvi Local
- que tota la informació relacionada amb els socis/es sigui correcte)
- donar informació als socis/es
- Llibre de registre de Socis/es

* arrel 4- GESTIÓ DE LES TURUTES (des de l'OCL-Oficina de Canvi Local
- que la informació es vagi introduïnt correctament a l'aplicació OnLine.
- anar extraient periòdicament informació per l'analisi de les dades, estadística i previsions.

* arrel 5 - GESTIÓ DE LA MONEDA GLOBAL - EUROS (des de l'OCL-Oficina de Canvi Local) 
* vetllar pels saldos dels comptes de l'associació i els seus moviments.
* vetllar pel cobrament de les quotes.
* fer els pagaments que s'hagin acordat.
* en el futur, controlar la disponibilitat, l'adjudicació i retorn de microcrèdits per projectes de l'ecosistema.

* arrel 6 - OFERENTS, NECESSITATS I OFERTES (anant a visitar oferents, Equips Créixer, l'OCL-equip de suport i la Comissió d'oferents)
* anar a trobar nous oferents i documentar a l'OCL
* fer un seguiment dels oferents per veure si tenen qualsevol necessitat específica
* vetllar perquè les Ofertes i Demandes de la web estiguin bé (no en faltin, estiguin ben documentades, estigui actualitzades, etc.)

* arrel 7 - PROJECTES I CRÈDITS (La Junta Coordinadora-Comissió Permanent, l'Equip de Formació i Projectes, des de l'OCL-Oficina de Canvi Local junt amb les Comissions temàtiques -horts, mercat, salut, etc.-)
* tenir ben documentats els projectes i els crèdits
* fer el seguiment de l'evolució dels projectes i crèdits i documentar bé

* arrel 8 - EVOLUCIÓ LEGAL (tasca de l'Equip de suport jurídic)
* resoldre dubtes legals

* arrel 9 - ANIMACIÓ (tasca de tots els socis/es) (equip Gestió blocs Projecte Turuta i Transició VNG, "Cor de la Turuta")
* portar l'agenda des de la Junta Coordinadora - Comissió permanent
* actualitzar l'agenda dels blocs del projecte turuta i de Transició VNG

* rebre informacions i atendre persones interessades en possibles projectes similars en altres indrets
* dur un registre de contactes per possibles sinèrgies
* participar en actes informatius-formatius